บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล

บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล

ขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้เบอร์มงคล ก็คือการสวดมนต์ด้วย บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล ซึ่งนอกจากการเลือกเบอร์มงคลให้ได้เบอร์ที่ดีแล้ว ขั้นตอนการเปิดใช้เบอร์ก็สำคัญไม่แพ้กัน บทความนี้จะเน้นถึงการสวดมนต์เพื่อเปิดพลังเบอร์มงคลกันนะครับ แต่จะสรุปขั้นตอนโดยย่อร่วมด้วย เพื่อจะได้เห็นภาพโดยรวมดีขึ้น

ขั้นตอนการเปิดเบอร์มงคล

 1. หลังจากได้รับซิมให้นำซิมที่ได้ไปลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนชื่อที่ shopมือถือ ค่ายนั้นๆครับ (การเปลี่ยนชื่อ หรือ การลงทะเบียนส่วนนี้สามารถทำได้ก่อน ไม่ต้องรอฤกษ์ดีก็ได้
  อ่านเพิ่มเติม : ขั้นตอนการเปิดใช้เบอร์

 2. ดูฤกษ์เปิดเบอร์มงคลที่ทางร้านแนะนำ

  อ่านเพิ่มเติม : ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล 2563 และ ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล 2564

 3. ทำบุญรับเบอร์มงคลใหม่ (ขั้นตอนนี้ทำบุญนี้ เราสามารถทำก่อน หรือ หลังจากเปิดเบอร์แล้วก็ได้)

  อ่านเพิ่มเติม : การทำบุญเปิดรับเบอร์มงคลใหม่

 4. เปิดเบอร์ โดยการเสียบซิมเข้าเครื่องกดโทรหาผู้มีพระคุณที่เราเคารพ หรือ พ่อแม่ แจ้งท่านว่าเราได้เปลี่ยนเบอร์มงคลใหม่แล้ว อาจจะขอคำอวยพรจากท่านด้วยก็ยิ่งดีครับ

 5. สวดมนต์ด้วย บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล
  บทสวดนี้ อยากแนะนำให้สวดอย่างน้อยเป็นเวลา 7 วันนะครับ(หากทำได้) ส่วนเนื้อหาของบทสวดมีดังนี้ครับ
บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล 2

บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล

บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล ประกอบไปด้วย 3 พระคาถาของอริยาสงฆ์ของคนไทย

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล คาถามหาจักรพรรดิ

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์

สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ

สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ


ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ


หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย บทสวดว่า


สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)


แล้วกล่าวว่า พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ ให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

พระคาถาจาก : หลวงปู่ดู่

พระคาถาเงินล้าน

บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล คาถาเงินล้าน

ตั้งนะโม 3 จบ

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

สวดบูชา 9 จบ และอธิษฐานขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมา พร้อมกับแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินด้วย

พระคาถาจาก : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

พระคาถาชินบัญชร

บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล ชินบัญชร

ตั้งนะโม 3 จบ

ปุตตะกาโม  ละเภปุตตัง  ธะนะกาโม  ละเภธะนัง
อัตถิกาเย กายะ  ญายะ  เทวานัง  ปิยะตัง  สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง  อะระหังสุคะโต  นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา                    เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง                    เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา                    อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง                     มัตถะเก เต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง                     พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง                    อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ                     สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง                    โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง                    อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม                    อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง                     สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน                    โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร                     มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง                    ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ                     อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา                    นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา                     วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา                    ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ                    อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ                     ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ                    วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ                      อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ                     เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา                    สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา                    พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ                     อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ                    สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                     วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ                     เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข                     ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ                    สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต                    จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

พระคาถาจาก :  สมเด็จพุฒาจารย์(โต)

เพื่อให้ได้ผลดี ควรสวดให้ได้ 7 วันนะครับ หรืออย่างน้อย อย่าให้ต่ำกว่า 3 วัน ท่านจะได้รับความมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตรุ่งโรจน์ได้อย่างเร็ววันครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

comments

About Superber

อาจารย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์มงคล ตัวเลขมงคล ศึกษาด้านโหราศาสตร์ ตัวเลข และสถิติ การร้อยเรียงเบอร์มงคลอันทรงพลัง ผู้ออกแบบโปรแกรมทำนายเบอร์มงคล ให้บริการท่านฟรี เพราะเบอร์มงคลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโหราศาตร์ แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติมาอ้างอิงด้วย

Check Also

เช็คเบอร์มงคล ให้ชัวร์ไม่ต้องกลัวโดนหลอก

เช็คเบอร์มงคล ให้ชัวร์ไม่ต้องกลัวโดนหลอก

เช็คเบอร์ ทฤษฎีการตรวจสอบว่าเบอร์ของเราเป็น เบอร์มงคล หรือ เบอร์เสีย